Γενικές Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση Βιβλίων Β’ και Γ’ Κατηγορία

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογραφημένη τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών (Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικών (Γ’ κατηγορίας) λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση) σε επιχειρήσεις οι ανάγκες των οποίων δεν απαιτούν την λειτουργία εσωτερικού λογιστηρίου.

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας).

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας και τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αυτήν. Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , Φορολογία Χαρτοσήμου.

Σύνταξη και Υπολογισμός Φ.Π.Α.

Δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και επιπλέον επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και λοιπών φόρων.

Σύνταξη και δημοσίευση ισολογισμών & οικονομικών καταστάσεων

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. για την επιχείρησή σας στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης ή όποτε προβλέπεται εκ του νόμου.

Σύνταξη και υπολογισμός λοιπών φορολογικών εντύπων (ΕΝΦΙΑ, VIES, INTRASTAT, Ρυθμίσεις κλπ).

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σχετικών εργασιών που προκύπτουν (δημόσιες υπηρεσίες).

Φορολογικές & Λογιστικές Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα

  • Εταιρίες ( Α.Ε. , Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)

    Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες σύστασης και έναρξης εταιρειών όλων των νομικών μορφών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης καθώς και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Περαιτέρω εξειδικευόμαστε στην Ίδρυση εταιριών σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς των άρθρων 65 και 66 του Ν 4172/2013.

  • Δημοτικές Επιχειρήσεις

    Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και τήρηση βιβλίων Δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σχετικών εργασιών που προκύπτουν (δημόσιες υπηρεσίες).

Φορολογικές & Λογιστικές Υπηρεσίες για Φυσικά Πρόσωπα

Δήλωση Εισοδήματος
Δήλωση Ακινήτων Ε9
Μισθωτήρια Συμβόλαια
Ρυθμίσεις οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α
Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες
Υπολογισμός Τεκμηρίων

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνική Υποστήριξη και Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την επιλογή και ανάπτυξη του προσφορότερου εταιρικού τύπου ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη καθώς και τον  σχεδιασμό  αντίστοιχής φορολογικής στρατηγικής, παρέχοντας παράλληλα  εξειδικευμένες συμβουλές σε φορολογικά ζητήματα τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων, καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων και προσαρμογή των νομοθετικών διατάξεων σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Π.χ. Προτάσεις για συγχωνεύσεις, διασπάσεις ,μετατροπές επιχειρήσεων με βάση τις ευεργετικές διατάξεις των ΝΔ 1297/72,Ν 2166/93,Ν 4072/2012 και ν2190/20.

Ενδικοφανείς προσφυγές

Αναλαμβάνουμε τη Σύνταξη και Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρ. 63 του Ν 4174/2013,σε συνεργασία με έγκριτους συνεργαζόμενους νομικούς.

Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Προτάσεις για την απαλλαγή ενδοομιλικων μερισμάτων και πληρωμών σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 63 του Ν4172/2013.
Ενημέρωση σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές και εφαρμογή του άρθρο 50του Ν 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Ν 4174/2013.