fbpx
Skip to content Skip to footer

Γενικές Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογραφημένη τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών (Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικών (Γ’ κατηγορίας) λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση) σε επιχειρήσεις οι ανάγκες των οποίων δεν απαιτούν την λειτουργία εσωτερικού λογιστηρίου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας).

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας και τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αυτήν. Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , Φορολογία Χαρτοσήμου.

Δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και επιπλέον επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και λοιπών φόρων.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. για την επιχείρησή σας στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης ή όποτε προβλέπεται εκ του νόμου.

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σχετικών εργασιών που προκύπτουν (δημόσιες υπηρεσίες).

υπηρεσίες-πρόβλεψη-α.ε.-κατσαρος-1

υπηρεσίες

Φορολογικές & Λογιστικές Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα

Εταιρίες ( Α.Ε. , Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες σύστασης και έναρξης εταιρειών όλων των νομικών μορφών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης καθώς και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Περαιτέρω εξειδικευόμαστε στην Ίδρυση εταιριών σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς των άρθρων 65 και 66 του Ν 4172/2013.

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και τήρηση βιβλίων Δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δήλωση Εισοδήματος
Δήλωση Ακινήτων Ε9
Μισθωτήρια Συμβόλαια
Ρυθμίσεις οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α
Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες
Υπολογισμός Τεκμηρίων

testimonials

Tax & insurance consultants do more than just paperwork. They answered all my questions, gave suggestions for my business to save money in return.

Edward Presley

Business Owner

Tax Help experts made a strategic financial plan for the year and discovered all issues that interfered with business success. Great job, and hope to cooperate with you again soon.

Miranda Reif

Auditor

Your professionalism combines warmth and care for clients. I have been using the professional services of Tax Help specialists for 25 years, and every time they’re personalized, confidential, and friendly.

Nelly Dowson

Manager

Effective results with minimum efforts are key to successful business agencies! Thank you for your consultations! With your services I do my business confidently and clearly.

Alex Wils

Economist

I highly recommend the team of professionals at Tax Help! As a corporate owner, I’ve been making business decisions only with the help of a tax consultant for 10 years. Results didn’t disappoint.

James Parker

Director

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνική Υποστήριξη και Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την επιλογή και ανάπτυξη του προσφορότερου εταιρικού τύπου ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη καθώς και τον  σχεδιασμό  αντίστοιχής φορολογικής στρατηγικής, παρέχοντας παράλληλα  εξειδικευμένες συμβουλές σε φορολογικά ζητήματα τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων, καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων και προσαρμογή των νομοθετικών διατάξεων σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Π.χ. Προτάσεις για συγχωνεύσεις, διασπάσεις ,μετατροπές επιχειρήσεων με βάση τις ευεργετικές διατάξεις των ΝΔ 1297/72,Ν 2166/93,Ν 4072/2012 και ν2190/20.

Ενδικοφανείς προσφυγές

Αναλαμβάνουμε τη Σύνταξη και Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρ. 63 του Ν 4174/2013,σε συνεργασία με έγκριτους συνεργαζόμενους νομικούς.

Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Προτάσεις για την απαλλαγή ενδοομιλικων μερισμάτων και πληρωμών σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 63 του Ν4172/2013.
Ενημέρωση σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές και εφαρμογή του άρθρο 50του Ν 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Ν 4174/2013.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μισθοδοσίας.  Ειδικότερα εξειδικευμένο προσωπικό  σε συνεργασία με έγκριτους συνεργαζόμενους νομικούς αναλαμβάνει την Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, την Σύνταξη και Υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για τη πρόσληψη και απόλυση μισθωτών, Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους, Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων . Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου. Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ. Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο διαδικτυακό σύστημα ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ. Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου. Εργατικά / Ασφαλιστικά

Εργατικά – Ασφαλιστικά Θέματα

Παρακολούθηση & ενημέρωση εργατικών-ασφαλιστικών & μισθοδοτικών θεμάτων (άδειες, ωράρια, συλλογικές συμβάσεις, ασθένειες). Αντιμετώπιση εργατικών & μισθοδοτικών θεμάτων και ειδικότερα παρουσία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία- Επιθεώρηση Εργασίας- Ο.Α.Ε.Δ- Κ.Ε.Π.Ε.Κ κ.λπ.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Παρακολούθηση – Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων  ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ και κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών