ΔΠΑ: Εκπρόσωπος-μισθωτός αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας δεν ευθύνεται, για τις οφειλές της εταιρείας που εκπροσωπεί, για το προ της έναρξης εφαρμογής του ν. 4321/2015 διάστημα, εφόσον αποδεικνύει ότι δεν ασκούσε πράξεις διοίκησης αυτής