Διευκρινίσεις για τον έλεγχο εκπρόθεσμων ΜΥΦ, ημερολογιακού έτους 2014 και επομένων

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις ΜΥΦ πελατών εφόσον έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και επανυποβάλλονται με ΜΥΦ προμηθευτών εκπρόθεσμα

Πηγή taxheaven.gr