Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και η διόρθωση σφαλμάτων

Αναλυτικά με την απόφαση δίνεται ο ορισμός της Αυτοματοποιημένης Καταχώριση, περιγράφονται οι πράξεις που εξαιρούνται από την αυτοματοποιημένη καταχώρηση (α. κάθε είδους μετασχηματισμό, β. λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), γ. τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)), καθορίζεται η διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την υποβολή αυτοματοποιημένης καταχώρισης από τον υπόχρεο εγγραφής, περιγράφεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., και τέλος ορίζεται ο τρόπος διόρθωσης σφάλματος αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων.

Πηγή taxheaven.gr